สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน (Logo)
 

          ตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎบนอุณาโลม
ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีใต้พระมหาพิชัยมงกุฎมีตัวอักษรไทยว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

          สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความยิ่งใหญ่กว้างไกล    และเป็นสีประจำมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
          เหลือง สีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่ 9   แสดงถึงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยเอื้ออาทรต่อพสกนิกร         และการนำแนวทางพระราชดำริมา ปฏิบัติงานในโรงเรียน
          แดง เป็นสีแทนชาติ แสดงถึงความรัก ความหวงแหนต่อชาติบ้านเมือง
 
         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3 ได้ดำเนิน
การก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2547
 
อักษรย่อของโรงเรียน ร.ป.ค. 43
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.45 KB