วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ / คำขวัญ/ อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์

 

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงเรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ปรัชญาโรงเรียน

“นัตฺถิปัญฺญา สมาอาภา”
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

พันธกิจ

สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ด้อยโอกาสในวัยเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองดีของชาติ


คำขวัญ


รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามพระราชดำริ

อัตลักษณ์

จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ

 
เอกลักษณ์

สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีสู่สังคม