วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ / คำขวัญ/ อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์

 

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงเรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ปรัชญาโรงเรียน

“นัตฺถิปัญฺญา สมาอาภา”
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียน จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. พัฒนาครูให้มีทักษะในวิชาชีพ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาโรงเรียนดี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา และร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    


คำขวัญ

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามพระราชดำริ

อัตลักษณ์

จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ

 
เอกลักษณ์

สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีสู่สังคม