พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์ / 3 เสาหลัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนตามการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาครูให้มีทักษะในวิชาชีพ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโรงเรียนดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุนทรียภาพในการปรับตัวและดำรงชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการสู่การเรียนการสอน และการดำรงชีวิตประจำวัน
5. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม


3 เสาหลัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
1.โรงเรียนคุณภาพ
2.การศึกษามีคุณภาพ
3.ปลูกฝั่้งวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
1.มีความจงรักภักดี
2.มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
3.มีทักษะชีวิต
4.มีทักษะอาชีพ
5.มีทักษะวิชาการ