ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เกี่ยวข้าว 5 มีค.64
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นางชนัญชิดา หนูสีคง เกษตรอำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาทวี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้กิจกรรม "เกษตรยั่งยืน ฟื้นนาข้าวไทย ในบ้านของพ่อ" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นายเชิดพงษ์ ใจตรง ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งหวังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของข้าว ได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำนา และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างความบันเทิงและสนุกสนานให้แก่แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียน และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,19:04   อ่าน 260 ครั้ง