ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๒ – ๑๘ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ ๒ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อลดอัตราการแพร่กระจาย อัตราการป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการแจกใบงาน (ON HAND) และอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ การดำเนินการในครั้งนี้ โรงเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,09:34   อ่าน 67 ครั้ง