ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕
        วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ นำคณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริอีก 6 หน่วย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม เนื่องในโอกาสประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้มีพระมหากรุณาธิคุณให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากนั้นได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา โดยนางสิริพร แก้วหมุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวฮายาศ สนิบู ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ ห้องประชุมทุ่งดึงดัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,14:36   อ่าน 658 ครั้ง